Thunder Predator

Thunder Predatorcrwdns1227:0crwdne1227:0

ThunderP
crwdns7217:0crwdne7217:0
crwdns7207:0crwdne7207:0
95-65
crwdns883:0crwdne883:0
59.38%
crwdns918:0crwdne918:0
crwdns874:0crwdne874:0
crwdns870:0crwdne870:0crwdns1261:0crwdne1261:0
crwdns2142:0crwdne2142:0crwdns2129:0crwdne2129:0crwdns2175:0crwdne2175:0crwdns2130:0crwdne2130:0crwdns2112:0crwdne2112:0crwdns2113:0crwdne2113:0crwdns2237:0crwdne2237:0crwdns2238:0crwdne2238:0
DrakeNNNNNNNDrakeNNNNNNN 13-6
14
7crwdns993:0crwdne993:064
147crwdns993:0crwdne993:068
9crwdns993:0crwdne993:005
623
714
@���@��� (crwdns997:0crwdne997:0)62-38
26
3crwdns993:0crwdne993:091
133crwdns993:0crwdne993:046
9crwdns993:0crwdne993:039
433
482
Prada ≈Prada ≈90-56
30
2crwdns993:0crwdne993:064
47crwdns993:0crwdne993:001
2crwdns993:0crwdne993:023
317
373
AtuunN///JR`20AtuunN///JR`20 86-60
39
4crwdns993:0crwdne993:044
259crwdns993:0crwdne993:094
16crwdns993:0crwdne993:011
593
575
WhiteD.Matthew~WhiteD.Matthew~ 29-20
18
4crwdns993:0crwdne993:071
42crwdns993:0crwdne993:027
4crwdns993:0crwdne993:027
367
463
JEIMARIJEIMARI79-51
40
4crwdns993:0crwdne993:046
242crwdns993:0crwdne993:004
8crwdns993:0crwdne993:074
536
551
WhiteD.KingtekaWhiteD.Kingteka 1-0
1
8crwdns993:0crwdne993:067
135crwdns993:0crwdne993:000
11crwdns993:0crwdne993:000
498
674
crwdns6945:0crwdne6945:0
crwdns2128:0crwdne2128:0crwdns6900:0crwdne6900:0crwdns6914:0crwdne6914:0crwdns6929:0crwdne6929:0crwdns2236:0crwdne2236:0crwdns6956:0crwdne6956:0
The Chongqing Major
crwdns1041:0crwdne1041:0
LB Round 1 B
crwdns6923:0crwdne6923:0
1 – 0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP
crwdns6923:0crwdne6923:0
The Chongqing Major
crwdns1041:0crwdne1041:0
Group B
crwdns6923:0crwdne6923:0
2 – 1
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP
crwdns6923:0crwdne6923:0
The Chongqing Major
crwdns1041:0crwdne1041:0
Group B
crwdns6923:0crwdne6923:0
2 – 0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP
crwdns6923:0crwdne6923:0
joinDOTA Turbo Masters
crwdns2070:0crwdne2070:0
crwdns6923:0crwdne6923:0
2 – 1
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP
crwdns6923:0crwdne6923:0 crwdns914:0crwdne914:0
joinDOTA Turbo Masters
crwdns2070:0crwdne2070:0
crwdns6923:0crwdne6923:0
2 – 0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP
crwdns6923:0crwdne6923:0 crwdns914:0crwdne914:0
FirstBlood
crwdns2070:0crwdne2070:0
crwdns6923:0crwdne6923:0
2 – 1
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP
crwdns6923:0crwdne6923:0 crwdns914:0crwdne914:0
FirstBlood
crwdns2070:0crwdne2070:0
crwdns6923:0crwdne6923:0
2 – 0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP
crwdns6923:0crwdne6923:0 crwdns914:0crwdne914:0
FirstBlood
crwdns2070:0crwdne2070:0
crwdns6921:0crwdne6921:0
crwdns6961:0crwdne6961:0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP(1)
crwdns6921:0crwdne6921:0 crwdns914:0crwdne914:0
FirstBlood
crwdns2070:0crwdne2070:0
crwdns6922:02crwdne6922:0
crwdns6961:0crwdne6961:0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP(1)
crwdns6921:0crwdne6921:0 crwdns914:0crwdne914:0
FirstBlood
crwdns2070:0crwdne2070:0
crwdns6923:0crwdne6923:0
1 – 0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP
crwdns6923:0crwdne6923:0 crwdns914:0crwdne914:0
Recent Clips
crwdns6946:0crwdne6946:0
crwdns6914:0crwdne6914:0crwdns2236:0crwdne2236:0
crwdns6921:0crwdne6921:0 crwdns6919:02crwdne6919:0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP(0)
crwdns6921:0crwdne6921:0 crwdns6919:02crwdne6919:0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP(1)
crwdns6921:0crwdne6921:0 crwdns6919:02crwdne6919:0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP(0)
crwdns6921:0crwdne6921:0 crwdns6919:02crwdne6919:0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP(0)
crwdns6922:02crwdne6922:0 crwdns6919:03crwdne6919:0
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP(1)
crwdns6924:0crwdne6924:0 crwdns6919:03crwdne6919:0
LB Round 2 B
Thunder PredatorThunder PredatorThunderP
crwdns1227:0crwdne1227:0
crwdns1885:0crwdne1885:0crwdns2129:0crwdne2129:0crwdns2102:0crwdne2102:0crwdns6900:0crwdne6900:0
crwdns1625:0crwdne1625:0160
59.38%
54-2-30
  54 series won
 • 2 series tied
 • 30 series lost
crwdns1626:0crwdne1626:0160
59.38%
54-2-30
  54 series won
 • 2 series tied
 • 30 series lost
crwdns1627:0crwdne1627:046
60.87%
16-8
  16 series won
 • 0 series tied
 • 8 series lost
crwdns1628:0crwdne1628:011
54.55%
3-2
  3 series won
 • 0 series tied
 • 2 series lost
crwdns1886:0crwdne1886:0crwdns2129:0crwdne2129:0crwdns2102:0crwdne2102:0crwdns6900:0crwdne6900:0
crwdns1888:0crwdne1888:085
55.29%
24-17
  24 series won
 • 0 series tied
 • 17 series lost
crwdns1889:0crwdne1889:026
61.54%
10-2-5
  10 series won
 • 2 series tied
 • 5 series lost
crwdns1890:0crwdne1890:049
65.31%
20-8
  20 series won
 • 0 series tied
 • 8 series lost
crwdns1887:0crwdne1887:0crwdns2129:0crwdne2129:0crwdns2102:0crwdne2102:0
crwdns1891:0crwdne1891:097
62.89%
crwdns1892:0crwdne1892:063
53.97%
crwdns2179:0crwdne2179:0
crwdns2127:0crwdne2127:0
crwdns2128:0crwdne2128:0crwdns6900:0crwdne6900:0
The Chongqing Major
4-4
  4 series won
 • 0 series tied
 • 4 series lost
joinDOTA Turbo Masters
2-0
  2 series won
 • 0 series tied
 • 0 series lost
FirstBlood
11-6
  11 series won
 • 0 series tied
 • 6 series lost
FACEIT League
9-2
  9 series won
 • 0 series tied
 • 2 series lost
DreamLeague Season 10
1-2
  1 series won
 • 0 series tied
 • 2 series lost
The Kuala Lumpur Major
5-2
  5 series won
 • 0 series tied
 • 2 series lost
Copa MasGamers
2-4
  2 series won
 • 0 series tied
 • 4 series lost
Aorus League
4-1-0
  4 series won
 • 1 series tied
 • 0 series lost