iG.V.Paparazi灬

iG.V.Paparazi灬crwdns870:0crwdne870:0

crwdns842:0crwdne842:0
9047
crwdns843:0crwdne843:0
crwdns2191:0crwdne2191:0
1,723-1,432-20
crwdns883:0crwdne883:0
54.27%
crwdns918:0crwdne918:0
crwdns7165:0crwdne7165:0crwdns7166:0crwdne7166:0
100% crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns7164:0crwdns6831:0crwdne6831:0crwdne7164:0:
73% crwdns6844:0crwdne6844:0
20% crwdns6842:0crwdne6842:0
6% crwdns6843:0crwdne6843:0
1% crwdns6845:0crwdne6845:0
0% crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns861:0crwdne861:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns852:0crwdne852:0
348
crwdns2102:0crwdne2102:0
59.77%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:079
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%122 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 93.44%114 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 4.92%6 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.82%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 0.82%1 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
244
crwdns2102:0crwdne2102:0
48.77%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:047
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%163 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 100.00%163 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
203
crwdns2102:0crwdne2102:0
50.25%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:006
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%51 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 100.00%51 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
155
crwdns2102:0crwdne2102:0
56.77%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:021
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 97.83%90 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 2.17%2 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 97.83%90 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 2.17%2 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
138
crwdns2102:0crwdne2102:0
62.32%
crwdns837:0crwdne837:0
4crwdns993:0crwdne993:082
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%48 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 97.92%47 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 2.08%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
132
crwdns2102:0crwdne2102:0
54.55%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:068
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%67 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7035:0crwdne7035:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 61.19%41 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 37.31%25 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 1.49%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
113
crwdns2102:0crwdne2102:0
51.33%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:016
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%93 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 91.40%85 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 5.38%5 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 3.23%3 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns852:0crwdne852:0
111
crwdns2102:0crwdne2102:0
54.05%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:085
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%67 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7035:0crwdne7035:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 95.52%64 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 2.99%2 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 1.49%1 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
107
crwdns2102:0crwdne2102:0
54.21%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:038
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%74 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 97.30%72 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 2.70%2 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
106
crwdns2102:0crwdne2102:0
57.55%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:078
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%47 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 100.00%47 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns1542:0crwdne1542:0
crwdns817:0crwdne817:0
Juggernaut
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
25:38
crwdns837:0crwdne837:0
9/1/9
crwdns817:0crwdne817:0
Monkey King
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1457:0crwdne1457:0x3
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
33:22
crwdns837:0crwdne837:0
8/10/7
crwdns817:0crwdne817:0
Tiny
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
30:42
crwdns837:0crwdne837:0
16/1/4
crwdns817:0crwdne817:0
Invoker
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
46:14
crwdns837:0crwdne837:0
13/6/11
crwdns817:0crwdne817:0
Necrophos
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
43:18
crwdns837:0crwdne837:0
15/9/15
crwdns817:0crwdne817:0
Leshrac
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
24:49
crwdns837:0crwdne837:0
2/6/4
crwdns817:0crwdne817:0
Bloodseeker
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
54:31
crwdns837:0crwdne837:0
7/8/19
crwdns817:0crwdne817:0
Pugna
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
35:49
crwdns837:0crwdne837:0
7/6/11
crwdns817:0crwdne817:0
Juggernaut
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
41:26
crwdns837:0crwdne837:0
17/8/16
crwdns817:0crwdne817:0
Magnus
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
24:13
crwdns837:0crwdne837:0
7/5/6
crwdns817:0crwdne817:0
Alchemist
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
22:26
crwdns837:0crwdne837:0
0/8/3
crwdns817:0crwdne817:0
Invoker
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
29:36
crwdns837:0crwdne837:0
9/7/6
crwdns817:0crwdne817:0
Razor
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
30:01
crwdns837:0crwdne837:0
4/4/4
crwdns817:0crwdne817:0
Queen of Pain
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
48:42
crwdns837:0crwdne837:0
20/4/19
crwdns817:0crwdne817:0
Venomancer
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
35:33
crwdns837:0crwdne837:0
10/3/11
3,970 crwdns2541:0crwdne2541:0crwdns2614:0crwdne2614:0
crwdns2324:0crwdne2324:0crwdns2196:13crwdne2196:1
crwdns1912:0crwdne1912:0
crwdns1913:0crwdne1913:0
crwdns1914:0crwdne1914:0
crwdns1915:0crwdne1915:0
crwdns1916:0crwdne1916:0
crwdns1917:0crwdne1917:0
crwdns1918:0crwdne1918:0

2017-05-23

Record: 5-4

2017-05-24

Record: 0-0

2017-05-25

Record: 2-0

2017-05-26

Record: 3-2

2017-05-27

Record: 4-4

2017-05-28

Record: 4-3

2017-05-29

Record: 5-6

2017-05-30

Record: 4-5

2017-05-31

Record: 3-7
crwdns1924:0crwdne1924:0

2017-06-01

Record: 3-8

2017-06-02

Record: 1-7

2017-06-03

Record: 3-4

2017-06-04

Record: 6-4

2017-06-05

Record: 0-5

2017-06-06

Record: 0-1

2017-06-07

Record: 4-1

2017-06-08

Record: 1-2

2017-06-09

Record: 0-2

2017-06-10

Record: 2-1

2017-06-11

Record: 2-3

2017-06-12

Record: 2-2

2017-06-13

Record: 0-0

2017-06-14

Record: 0-0

2017-06-15

Record: 0-0

2017-06-16

Record: 0-0

2017-06-17

Record: 2-0

2017-06-18

Record: 8-2

2017-06-19

Record: 2-7

2017-06-20

Record: 4-4

2017-06-21

Record: 3-0

2017-06-22

Record: 0-0

2017-06-23

Record: 0-0

2017-06-24

Record: 0-0

2017-06-25

Record: 0-0

2017-06-26

Record: 0-0

2017-06-27

Record: 0-0

2017-06-28

Record: 0-0

2017-06-29

Record: 0-0

2017-06-30

Record: 3-3
crwdns1925:0crwdne1925:0

2017-07-01

Record: 3-1

2017-07-02

Record: 4-4

2017-07-03

Record: 3-4

2017-07-04

Record: 3-2

2017-07-05

Record: 4-2

2017-07-06

Record: 3-3

2017-07-07

Record: 2-1

2017-07-08

Record: 5-2

2017-07-09

Record: 3-4

2017-07-10

Record: 4-6

2017-07-11

Record: 5-4

2017-07-12

Record: 3-2

2017-07-13

Record: 4-3

2017-07-14

Record: 2-2

2017-07-15

Record: 1-5

2017-07-16

Record: 4-4

2017-07-17

Record: 2-3

2017-07-18

Record: 2-3

2017-07-19

Record: 2-2

2017-07-20

Record: 2-1

2017-07-21

Record: 0-0

2017-07-22

Record: 0-0

2017-07-23

Record: 2-2

2017-07-24

Record: 1-1

2017-07-25

Record: 1-6

2017-07-26

Record: 2-2

2017-07-27

Record: 2-2

2017-07-28

Record: 4-1

2017-07-29

Record: 2-0

2017-07-30

Record: 0-0

2017-07-31

Record: 0-0
crwdns1926:0crwdne1926:0

2017-08-01

Record: 0-0

2017-08-02

Record: 0-0

2017-08-03

Record: 0-0

2017-08-04

Record: 0-0

2017-08-05

Record: 0-0

2017-08-06

Record: 1-0

2017-08-07

Record: 0-0

2017-08-08

Record: 1-1

2017-08-09

Record: 1-2

2017-08-10

Record: 0-0

2017-08-11

Record: 0-0

2017-08-12

Record: 0-0

2017-08-13

Record: 3-2

2017-08-14

Record: 4-2

2017-08-15

Record: 6-2

2017-08-16

Record: 3-6

2017-08-17

Record: 7-1

2017-08-18

Record: 4-3

2017-08-19

Record: 7-3

2017-08-20

Record: 5-4

2017-08-21

Record: 3-8

2017-08-22

Record: 0-1

2017-08-23

Record: 1-0
crwdns846:0crwdne846:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns870:0crwdne870:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1583:0crwdne1583:04,131
54.76%
crwdns1584:0crwdne1584:020
50.00%
crwdns1291:0crwdne1291:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1587:0crwdne1587:02,946
53.46%
crwdns1585:0crwdne1585:0937
56.14%
crwdns1618:0crwdne1618:0231
64.50%
crwdns1066:0crwdne1066:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1597:0crwdne1597:01,848
52.16%
crwdns1591:0crwdne1591:01,321
57.15%
crwdns1594:0crwdne1594:0931
56.07%
crwdns1618:0crwdne1618:017
70.59%
crwdns1350:0crwdne1350:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1601:0crwdne1601:02,117
58.15%
crwdns1602:0crwdne1602:02,014
51.19%
crwdns1035:0crwdne1035:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1616:0crwdne1616:04,042
54.87%
crwdns1618:0crwdne1618:089
49.44%
crwdns7739:0crwdne7739:0
crwdns814:0crwdne814:0crwdns906:0crwdne906:0
crwdns786:0crwdne786:0STEAM_0:1:68596619
crwdns865:0crwdne865:0crwdns1500:0crwdne1500:0
iG.V.Paparazi灬
Paparazi灬
恶鬼缠身
SbPaparazi灬
心情很烦 说话很冲

crwdns843:0crwdne843:0