iG.V.Paparazi灬

iG.V.Paparazi灬crwdns870:0crwdne870:0

crwdns842:0crwdne842:0
9047
crwdns2191:0crwdne2191:0
1,599-1,322-20
crwdns883:0crwdne883:0
54.37%
crwdns918:0crwdne918:0
crwdns7165:0crwdne7165:0crwdns7166:0crwdne7166:0
100% crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns7164:0crwdns6831:0crwdne6831:0crwdne7164:0:
76% crwdns6844:0crwdne6844:0
18% crwdns6842:0crwdne6842:0
5% crwdns6843:0crwdne6843:0
1% crwdns6846:0crwdne6846:0
0% crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns861:0crwdne861:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns852:0crwdne852:0
340
crwdns2102:0crwdne2102:0
59.71%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:076
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%114 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 92.98%106 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 5.26%6 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.88%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 0.88%1 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
220
crwdns2102:0crwdne2102:0
49.55%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:048
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%139 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 100.00%139 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
202
crwdns2102:0crwdne2102:0
50.50%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:006
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%50 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 100.00%50 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
151
crwdns2102:0crwdne2102:0
56.95%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:025
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 97.73%86 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 2.27%2 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 97.73%86 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 2.27%2 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
127
crwdns2102:0crwdne2102:0
54.33%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:065
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%62 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7035:0crwdne7035:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 61.29%38 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 37.10%23 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 1.61%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
126
crwdns2102:0crwdne2102:0
61.11%
crwdns837:0crwdne837:0
4crwdns993:0crwdne993:071
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%36 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 97.22%35 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 2.78%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
110
crwdns2102:0crwdne2102:0
54.55%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:087
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%66 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7035:0crwdne7035:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 95.45%63 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 3.03%2 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 1.52%1 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
110
crwdns2102:0crwdne2102:0
50.91%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:010
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%90 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 91.11%82 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 5.56%5 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 3.33%3 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns852:0crwdne852:0
105
crwdns2102:0crwdne2102:0
58.10%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:080
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%46 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 100.00%46 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns852:0crwdne852:0
98
crwdns2102:0crwdne2102:0
55.10%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:045
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%65 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 98.46%64 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 1.54%1 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns1542:0crwdne1542:0
crwdns817:0crwdne817:0
Puck
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
36:01
crwdns837:0crwdne837:0
18/2/9
crwdns817:0crwdne817:0
Dragon Knight
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
32:13
crwdns837:0crwdne837:0
9/7/17
crwdns817:0crwdne817:0
Puck
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
26:00
crwdns837:0crwdne837:0
7/1/19
crwdns817:0crwdne817:0
Invoker
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
51:42
crwdns837:0crwdne837:0
13/6/23
crwdns817:0crwdne817:0
Ember Spirit
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
47:50
crwdns837:0crwdne837:0
14/4/15
crwdns817:0crwdne817:0
Troll Warlord
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
31:28
crwdns837:0crwdne837:0
14/3/14
crwdns817:0crwdne817:0
Sven
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
33:57
crwdns837:0crwdne837:0
16/4/9
crwdns817:0crwdne817:0
Bristleback
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
36:39
crwdns837:0crwdne837:0
9/4/7
crwdns817:0crwdne817:0
Invoker
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
33:03
crwdns837:0crwdne837:0
7/4/6
crwdns817:0crwdne817:0
Luna
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
56:27
crwdns837:0crwdne837:0
14/8/14
crwdns817:0crwdne817:0
Templar Assassin
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
32:07
crwdns837:0crwdne837:0
6/9/12
crwdns817:0crwdne817:0
Chaos Knight
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
27:53
crwdns837:0crwdne837:0
11/5/10
crwdns817:0crwdne817:0
Dragon Knight
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
47:00
crwdns837:0crwdne837:0
6/9/12
crwdns817:0crwdne817:0
Lycan
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
36:53
crwdns837:0crwdne837:0
10/3/13
crwdns817:0crwdne817:0
Terrorblade
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns1467:0crwdne1467:0
crwdns807:0crwdne807:0
39:40
crwdns837:0crwdne837:0
0/7/5
3,845 crwdns2541:0crwdne2541:0crwdns2614:0crwdne2614:0
crwdns2324:0crwdne2324:0crwdns2196:13crwdne2196:1
crwdns1912:0crwdne1912:0
crwdns1913:0crwdne1913:0
crwdns1914:0crwdne1914:0
crwdns1915:0crwdne1915:0
crwdns1916:0crwdne1916:0
crwdns1917:0crwdne1917:0
crwdns1918:0crwdne1918:0

2017-03-26

Record: 0-0

2017-03-27

Record: 0-0

2017-03-28

Record: 0-0

2017-03-29

Record: 0-7

2017-03-30

Record: 6-3

2017-03-31

Record: 0-0
crwdns1922:0crwdne1922:0

2017-04-01

Record: 0-0

2017-04-02

Record: 0-0

2017-04-03

Record: 0-0

2017-04-04

Record: 0-0

2017-04-05

Record: 6-4

2017-04-06

Record: 5-5

2017-04-07

Record: 4-2

2017-04-08

Record: 3-1

2017-04-09

Record: 3-1

2017-04-10

Record: 4-2

2017-04-11

Record: 4-1

2017-04-12

Record: 1-3

2017-04-13

Record: 3-3

2017-04-14

Record: 3-2

2017-04-15

Record: 2-2

2017-04-16

Record: 2-2

2017-04-17

Record: 1-5

2017-04-18

Record: 2-3

2017-04-19

Record: 2-2

2017-04-20

Record: 0-0

2017-04-21

Record: 0-0

2017-04-22

Record: 0-0

2017-04-23

Record: 0-0

2017-04-24

Record: 1-2

2017-04-25

Record: 0-0

2017-04-26

Record: 3-2

2017-04-27

Record: 0-0

2017-04-28

Record: 7-2

2017-04-29

Record: 5-3

2017-04-30

Record: 0-0
crwdns1923:0crwdne1923:0

2017-05-01

Record: 0-0

2017-05-02

Record: 0-0

2017-05-03

Record: 0-0

2017-05-04

Record: 0-0

2017-05-05

Record: 2-1

2017-05-06

Record: 2-1

2017-05-07

Record: 1-2

2017-05-08

Record: 6-0

2017-05-09

Record: 3-6

2017-05-10

Record: 4-6

2017-05-11

Record: 3-1

2017-05-12

Record: 2-1

2017-05-13

Record: 1-4

2017-05-14

Record: 3-6

2017-05-15

Record: 4-1

2017-05-16

Record: 7-2

2017-05-17

Record: 4-3

2017-05-18

Record: 5-5

2017-05-19

Record: 2-3

2017-05-20

Record: 4-0

2017-05-21

Record: 3-1

2017-05-22

Record: 2-1

2017-05-23

Record: 5-4

2017-05-24

Record: 0-0

2017-05-25

Record: 2-0

2017-05-26

Record: 3-2

2017-05-27

Record: 4-4

2017-05-28

Record: 4-3

2017-05-29

Record: 5-6

2017-05-30

Record: 4-5

2017-05-31

Record: 3-7
crwdns1924:0crwdne1924:0

2017-06-01

Record: 3-8

2017-06-02

Record: 1-7

2017-06-03

Record: 3-4

2017-06-04

Record: 6-4

2017-06-05

Record: 0-5

2017-06-06

Record: 0-1

2017-06-07

Record: 4-1

2017-06-08

Record: 1-2

2017-06-09

Record: 0-2

2017-06-10

Record: 2-1

2017-06-11

Record: 2-3

2017-06-12

Record: 2-2

2017-06-13

Record: 0-0

2017-06-14

Record: 0-0

2017-06-15

Record: 0-0

2017-06-16

Record: 0-0

2017-06-17

Record: 2-0

2017-06-18

Record: 8-2

2017-06-19

Record: 2-7

2017-06-20

Record: 4-4

2017-06-21

Record: 3-0

2017-06-22

Record: 0-0

2017-06-23

Record: 0-0

2017-06-24

Record: 0-0

2017-06-25

Record: 0-0

2017-06-26

Record: 0-0
crwdns846:0crwdne846:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns870:0crwdne870:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1583:0crwdne1583:03,871
54.87%
crwdns1584:0crwdne1584:020
50.00%
crwdns1291:0crwdne1291:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1587:0crwdne1587:02,717
53.55%
crwdns1585:0crwdne1585:0911
56.20%
crwdns1618:0crwdne1618:0226
64.16%
crwdns1066:0crwdne1066:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1597:0crwdne1597:01,625
52.12%
crwdns1591:0crwdne1591:01,312
57.16%
crwdns1594:0crwdne1594:0905
56.13%
crwdns1618:0crwdne1618:015
66.67%
crwdns1350:0crwdne1350:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1601:0crwdne1601:01,982
58.07%
crwdns1602:0crwdne1602:01,889
51.51%
crwdns1035:0crwdne1035:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1616:0crwdne1616:03,805
54.93%
crwdns1618:0crwdne1618:066
51.52%
crwdns7739:0crwdne7739:0
crwdns814:0crwdne814:0crwdns906:0crwdne906:0
crwdns813:0crwdne813:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns7584:0crwdne7584:0
crwdns786:0crwdne786:0STEAM_0:1:68596619
crwdns865:0crwdne865:0crwdns1500:0crwdne1500:0
iG.V.Paparazi灬
Paparazi灬
恶鬼缠身
SbPaparazi灬
心情很烦 说话很冲

crwdns843:0crwdne843:0

 • See top plays from esports matches

 • Explore top plays by Hero, Player, Team, or Tournament

 • Clips become available very quickly (seconds) after happening