monkeys-forever

monkeys-forevercrwdns870:0crwdne870:0

crwdns842:0crwdne842:0
7383
crwdns843:0crwdne843:0
crwdns2191:0crwdne2191:0
5432
crwdns843:0crwdne843:0
crwdns2192:0crwdne2192:0
4,477-4,155-44
crwdns883:0crwdne883:0
51.60%
crwdns918:0crwdne918:0
54
crwdns7165:0crwdne7165:0crwdns7166:0crwdne7166:0
99% crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns7164:0crwdns6831:0crwdne6831:0crwdne7164:0:
84% crwdns6843:0crwdne6843:0
10% crwdns6842:0crwdne6842:0
5% crwdns6844:0crwdne6844:0
1% crwdns6846:0crwdne6846:0
0% crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns7164:0crwdns899:0crwdne899:0crwdne7164:0:
100% crwdns6843:0crwdne6843:0
0% crwdns6846:0crwdne6846:0
0% crwdns6845:0crwdne6845:0
0% crwdns6844:0crwdne6844:0
0% crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns861:0crwdne861:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns852:0crwdne852:0
896
crwdns2102:0crwdne2102:0
61.16%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:066
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%335 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 91.04%305 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 5.37%18 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 2.09%7 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 0.90%3 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 0.60%2 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
708
crwdns2102:0crwdne2102:0
50.71%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:036
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns899:0crwdne899:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 53.85%119 crwdns899:0crwdne899:0
 • 46.15%102 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 45.25%100 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 22.62%50 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 21.72%48 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 5.43%12 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 4.98%11 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
491
crwdns2102:0crwdne2102:0
50.51%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:025
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 98.92%274 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 1.08%3 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 53.43%148 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 39.71%110 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 4.33%12 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 1.81%5 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 0.72%2 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
459
crwdns2102:0crwdne2102:0
58.82%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:056
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 93.71%268 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 6.29%18 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 77.62%222 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 15.03%43 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 4.20%12 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 1.75%5 crwdns6845:0crwdne6845:0
 • 1.40%4 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
344
crwdns2102:0crwdne2102:0
47.09%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:083
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 99.29%140 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 0.71%1 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 95.74%135 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 2.13%3 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 1.42%2 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.71%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
325
crwdns2102:0crwdne2102:0
52.00%
crwdns837:0crwdne837:0
3crwdns993:0crwdne993:074
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%97 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 87.63%85 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 11.34%11 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 1.03%1 crwdns6843:0crwdne6843:0
crwdns852:0crwdne852:0
207
crwdns2102:0crwdne2102:0
49.76%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:069
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%180 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 82.78%149 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 10.56%19 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 6.11%11 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 0.56%1 crwdns6845:0crwdne6845:0
crwdns852:0crwdne852:0
193
crwdns2102:0crwdne2102:0
51.30%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:088
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 98.25%168 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 1.75%3 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 91.23%156 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 4.68%8 crwdns6846:0crwdne6846:0
 • 4.09%7 crwdns6842:0crwdne6842:0
crwdns852:0crwdne852:0
185
crwdns2102:0crwdne2102:0
59.46%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:048
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 100.00%170 crwdns6831:0crwdne6831:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7036:0crwdne7036:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 92.94%158 crwdns6843:0crwdne6843:0
 • 5.29%9 crwdns6842:0crwdne6842:0
 • 1.18%2 crwdns6844:0crwdne6844:0
 • 0.59%1 crwdns6846:0crwdne6846:0
crwdns852:0crwdne852:0
181
crwdns2102:0crwdne2102:0
53.59%
crwdns837:0crwdne837:0
2crwdns993:0crwdne993:084
crwdns1236:0crwdne1236:0
crwdns6831:0crwdne6831:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7055:0crwdne7055:0
 • 97.37%37 crwdns6831:0crwdne6831:0
 • 2.63%1 crwdns899:0crwdne899:0
crwdns2277:0crwdne2277:0
crwdns7037:0crwdne7037:0
  crwdns7140:0crwdne7140:0crwdns852:0crwdne852:0 crwdns7032:0crwdne7032:0
 • 100.00%38 crwdns6844:0crwdne6844:0
crwdns1542:0crwdne1542:0
crwdns817:0crwdne817:0
Legion Commander
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
38:43
crwdns837:0crwdne837:0
5/14/10
crwdns817:0crwdne817:0
Axe
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
35:13
crwdns837:0crwdne837:0
8/10/5
crwdns817:0crwdne817:0
Zeus
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
43:49
crwdns837:0crwdne837:0
8/10/19
crwdns817:0crwdne817:0
Broodmother
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
45:25
crwdns837:0crwdne837:0
3/7/8
crwdns817:0crwdne817:0
Broodmother
crwdns1219:0crwdne1219:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
02:55
crwdns837:0crwdne837:0
1/0/1
crwdns817:0crwdne817:0
Undying
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1457:0crwdne1457:0x3
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
1:00:58
crwdns837:0crwdne837:0
8/15/29
crwdns817:0crwdne817:0
Beastmaster
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1457:0crwdne1457:0x2
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
15:41
crwdns837:0crwdne837:0
10/1/11
crwdns817:0crwdne817:0
Legion Commander
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
54:42
crwdns837:0crwdne837:0
21/10/7
crwdns817:0crwdne817:0
Broodmother
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
25:20
crwdns837:0crwdne837:0
16/3/11
crwdns817:0crwdne817:0
Visage
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
50:07
crwdns837:0crwdne837:0
9/14/20
crwdns817:0crwdne817:0
Axe
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
34:46
crwdns837:0crwdne837:0
12/6/3
crwdns817:0crwdne817:0
Broodmother
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
28:48
crwdns837:0crwdne837:0
10/3/6
crwdns817:0crwdne817:0
Dark Willow
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1460:0crwdne1460:0
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
11:55
crwdns837:0crwdne837:0
2/2/0
crwdns817:0crwdne817:0
Legion Commander
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns920:0crwdne920:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1457:0crwdne1457:0x3
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
27:57
crwdns837:0crwdne837:0
13/4/16
crwdns817:0crwdne817:0
Visage
crwdns2076:0crwdne2076:0
crwdns886:0crwdne886:0
crwdns848:0crwdne848:0
crwdns912:0crwdne912:0
crwdns1457:0crwdne1457:0x3
crwdns2233:0crwdne2233:0
crwdns807:0crwdne807:0
31:50
crwdns837:0crwdne837:0
11/11/3
6,335 crwdns2541:0crwdne2541:0crwdns2614:0crwdne2614:0
crwdns2324:0crwdne2324:0crwdns2196:53crwdne2196:5
crwdns1912:0crwdne1912:0
crwdns1913:0crwdne1913:0
crwdns1914:0crwdne1914:0
crwdns1915:0crwdne1915:0
crwdns1916:0crwdne1916:0
crwdns1917:0crwdne1917:0
crwdns1918:0crwdne1918:0

2018-03-25

Record: 2-3

2018-03-26

Record: 1-3

2018-03-27

Record: 0-0

2018-03-28

Record: 1-0

2018-03-29

Record: 4-0

2018-03-30

Record: 0-0

2018-03-31

Record: 0-0
crwdns1922:0crwdne1922:0

2018-04-01

Record: 0-0

2018-04-02

Record: 0-0

2018-04-03

Record: 0-2

2018-04-04

Record: 2-2

2018-04-05

Record: 0-0

2018-04-06

Record: 0-0

2018-04-07

Record: 0-0

2018-04-08

Record: 0-0

2018-04-09

Record: 0-0

2018-04-10

Record: 3-3

2018-04-11

Record: 3-1

2018-04-12

Record: 0-0

2018-04-13

Record: 2-1

2018-04-14

Record: 0-0

2018-04-15

Record: 2-0

2018-04-16

Record: 3-5

2018-04-17

Record: 0-0

2018-04-18

Record: 2-2

2018-04-19

Record: 1-2

2018-04-20

Record: 0-0

2018-04-21

Record: 3-1

2018-04-22

Record: 0-0

2018-04-23

Record: 0-3

2018-04-24

Record: 0-0

2018-04-25

Record: 0-0

2018-04-26

Record: 0-0

2018-04-27

Record: 0-0

2018-04-28

Record: 0-0

2018-04-29

Record: 0-0

2018-04-30

Record: 0-0
crwdns1923:0crwdne1923:0

2018-05-01

Record: 0-1

2018-05-02

Record: 5-2

2018-05-03

Record: 3-3

2018-05-04

Record: 1-1

2018-05-05

Record: 0-0

2018-05-06

Record: 1-1

2018-05-07

Record: 3-2

2018-05-08

Record: 3-2

2018-05-09

Record: 4-0

2018-05-10

Record: 7-2

2018-05-11

Record: 0-1

2018-05-12

Record: 6-6

2018-05-13

Record: 2-3

2018-05-14

Record: 1-7

2018-05-15

Record: 7-0

2018-05-16

Record: 4-2

2018-05-17

Record: 4-2

2018-05-18

Record: 0-3

2018-05-19

Record: 0-0

2018-05-20

Record: 0-0

2018-05-21

Record: 4-5

2018-05-22

Record: 1-1

2018-05-23

Record: 5-3

2018-05-24

Record: 0-0

2018-05-25

Record: 6-3

2018-05-26

Record: 2-1

2018-05-27

Record: 3-5

2018-05-28

Record: 4-5

2018-05-29

Record: 3-6

2018-05-30

Record: 3-2

2018-05-31

Record: 2-4
crwdns1924:0crwdne1924:0

2018-06-01

Record: 9-2

2018-06-02

Record: 5-4

2018-06-03

Record: 5-2

2018-06-04

Record: 3-4

2018-06-05

Record: 3-4

2018-06-06

Record: 7-3

2018-06-07

Record: 2-5

2018-06-08

Record: 4-4

2018-06-09

Record: 7-3

2018-06-10

Record: 4-6

2018-06-11

Record: 6-3

2018-06-12

Record: 3-6

2018-06-13

Record: 2-3

2018-06-14

Record: 1-3

2018-06-15

Record: 0-0

2018-06-16

Record: 0-0

2018-06-17

Record: 0-0

2018-06-18

Record: 7-0

2018-06-19

Record: 4-2

2018-06-20

Record: 5-5

2018-06-21

Record: 5-3

2018-06-22

Record: 3-3

2018-06-23

Record: 0-0

2018-06-24

Record: 0-0

2018-06-25

Record: 0-0
crwdns846:0crwdne846:0crwdns790:0crwdne790:0
crwdns870:0crwdne870:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1583:0crwdne1583:010,963
51.87%
crwdns1584:0crwdne1584:0423
43.97%
crwdns1291:0crwdne1291:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1587:0crwdne1587:06,404
51.53%
crwdns1586:0crwdne1586:02,693
53.14%
crwdns1585:0crwdne1585:01,225
53.80%
crwdns1618:0crwdne1618:034
79.41%
crwdns1066:0crwdne1066:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1591:0crwdne1591:07,607
51.73%
crwdns1594:0crwdne1594:01,229
55.09%
crwdns1618:0crwdne1618:0311
63.02%
crwdns1350:0crwdne1350:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1602:0crwdne1602:05,525
50.10%
crwdns1601:0crwdne1601:05,438
53.68%
crwdns1035:0crwdne1035:0crwdns852:0crwdne852:0crwdns918:0crwdne918:0
crwdns1605:0crwdne1605:09,658
52.53%
crwdns1618:0crwdne1618:01,305
47.05%
crwdns7739:0crwdne7739:0
crwdns814:0crwdne814:0crwdns906:0crwdne906:0
crwdns786:0crwdne786:0STEAM_0:1:43405521
crwdns865:0crwdne865:0crwdns1500:0crwdne1500:0
monkeys-forever
Red.monkeys-forever
CoL.monkeys-forever
Archon.monkeys-fo...
Glorious-Grape

crwdns843:0crwdne843:0